Przejdź do treści

Nasze cele

ProspectUS to projekt, w ramach którego podjęte zostaną działania służące wzmocnieniu pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego, polegające na spojrzeniu z pewnej odległości na aktualny stan śląskiej Alma Mater oraz jej otoczenie, a następnie opracowaniu długoterminowego planu jej rozwoju. ProspectUS po łacinie oznacza perspektywę. W słowie tym ukryty jest także angielski zaimek US oznaczający coś, co odnosi się do NAS. Podejmowane działania dotyczyć będą każdego członka wspólnoty akademickiej. Zależy nam, by wszystkich pracowników połączyło przyjęcie perspektywy, że Uniwersytet Śląski to my.

Projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” został dofinansowany w konkursie ministra nauki i szkolnictwa wyższego pn. „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”. Funkcję kierownika przedsięwzięcia pełni prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

 


Gdy siedem spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego otrzymało kategorię A na podstawie oceny dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), nasza Alma Mater została rozpoznana jako uczelnia badawcza. W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi szkolnictwa wyższego w Polsce, aby utrzymać ten status, musimy podjąć działania służące wzmocnieniu potencjału naukowego i badawczego. Znalezienie się w gronie uczelni badawczych oznacza przede wszystkim wzrost prestiżu uczelni, a także możliwość otrzymywania dodatkowego dofinansowania, czyli więcej pieniędzy dla każdego z nas. Utrzymanie statusu uczelni badawczej stało się więc zadaniem priorytetowym także dla nas – pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie wtedy, gdy wspólnie podejmiemy działania służące:
 

 • wzmacnianiu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej UŚ, między innymi poprzez rosnącą liczbę: publikacji w czasopismach naukowych o wysokich wskaźnikach cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych, otrzymywanych patentów na wynalazki oraz grantów,
   
 • rozwijaniu współpracy badawczej z prestiżowymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi,
   
 • podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów,
   
 • a także stworzeniu warunków do rozwoju zawodowego pracowników uczelni oraz podniesieniu jakości zarządzania uczelnią.
   

Takie wymagania stawia przed nami nie tylko nowa ustawa, ale przede wszystkim świat nauki, który w czasach ułatwionej komunikacji integruje się, aby wzajemnie weryfikować wypracowane lokalnie wyniki.

Jednym z narzędzi przygotowywanych z myślą o pracownikach Uniwersytetu Śląskiego będzie nowa strategia uczelni stanowiąca rodzaj drogowskazu zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją współpracę z UŚ, jak również dla tych, którzy ze śląską Alma Mater związani są od wielu lat. #Strategy4US zostanie przygotowana między innymi w oparciu o wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu ProspectUS.

Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019