Przejdź do treści

Nasze zespoły

Uniwersytet Śląski jest uczelnią badawczą i posiada potencjał do rozwoju w tym zakresie. Aby móc go w pełni wykorzystać, powołane zostały zespoły realizujące założenia projektu ProspectUS. Do tego grona należą przedstawiciele różnych jednostek, pracownicy: naukowo-dydaktyczni, administracji oraz kadra zarządzająca. Do współpracy zostali zaproszeni również eksperci zewnętrzni gwarantujący obiektywne spojrzenie na wspólne oczekiwania i cele.

Założenia projektu ProspectUS realizowane będą przez członków siedmiu zespołów.
 

 • Zespół ds. Opracowania Analizy Otoczenia Uczelni – został powołany w celu przeprowadzenia badań makrootoczenia z uwzględnieniem tendencji zmian cywilizacyjnych, stylów i sposobów życia społeczeństwa czy uwarunkowań politycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Liderem zespołu jest kierownik Biura Karier Agnieszka Dunaj,
   
 • Zespół ds. Analizy Potencjału Rozwojowego Uczelni – w ramach prac którego prowadzone będą działania w zakresie:
   
  • diagnozy obszarów badawczych – pod kierunkiem prorektora ds. badań naukowych prof. zw. dr. hab. Andrzeja Norasa,
    
  • analizy poziomu współpracy badawczej z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi – funkcję lidera pełni prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski,
    
  • analizy rozpoznawalności naukowej pracowników na arenie międzynarodowej. Liderem jest dr Aneta Drabek z Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej,
    
  • badania Excellent Research Teams/analizy potencjału kadrowego uczelni pod kierunkiem pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr prof. zw. dr hab. Barbary Kożusznik,
    
  • analizy jakości kształcenia – funkcję lidera pełni prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek
    
  • oraz oceny jakości zarządzania uczelnią. Liderem tej grupy jest kanclerz UŚ dr Agnieszka Skołucka,
    
 • Zespół ds. Oceny Strategicznej Sytuacji Uczelni pod kierunkiem zastępcy kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem Krystyny Fus uwzględni w swoich badaniach między innymi analizę szans i zagrożeń dotyczących UŚ,
   
 • Zespół Głównych Wykonawców – pracujący pod kierunkiem prorektora ds. finansów i rozwoju prof. dr. hab. Michała Daszykowskiego, koordynować będzie prace realizowane przez poszczególne zespoły,
   
 • Zespół Ekspertów ds. Opracowania Strategii ma za zadanie przygotować założenia długoterminowego planu rozwoju uczelni. Funkcję kierownika pełni prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek z Wydziału Nauk o Ziemi, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002−2008,
   
 • a także Zespół ds. Komunikacji Strategii – jego członkowie zadbają o jakość komunikacji oraz przekaz informacji dotyczących projektu pracownikom uczelni. Liderem zespołu jest pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik.
   

Przebieg prac koordynować będzie Komitet Sterujący Projektem, którego kierownikiem jest JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wyniki realizowanych zadań zostaną opublikowane na stronie projektu.

Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019